کد خبر: 13635
مستند اعزام بازنشستگان به مشهد

اعزام بازنشستگان محترم تأمین اجتماعی استان گلستان به مشهد مقس به مدت سه روز